روغن سرخ کردنی بدون پالم ۱.۵ لیتری اویلا ۰۱

روغن سرخ کردنی بدون پالم 1.5 لیتری اویلا 01