روغن سرخ کردنی اولترا هایلی مقدار ۱.۵ لیتر ۰۲

روغن سرخ کردنی اولترا هایلی مقدار 1.5 لیتر 02