رشته آشی سپید نمکی ۰۱

رشته آشی سپید نمکی مقدار 500 گرم