آبغوره ۳۳۰ سی سی یک و یک ۰۱

آبغوره 330 سی سی یک و یک 01