سرکه سفید یک و یک مقدار ۳.۵ لیتر ۰۱

سرکه سفید یک و یک مقدار 3.5 لیتر 01