سرکه قرمز یک و یک مقدار ۳.۵ لیتر ۰۱

سرکه قرمز یک و یک مقدار 3.5 لیتر 01