ترشی اسپانیایی با سس مخصوص ۶۵۰ گرمی بدر ۰۲

ترشی اسپانیایی با سس مخصوص 650 گرمی بدر 02