ترشی سیر حبه بدون پوست مروارید مهرام مقدار ۷۰۰ گرم ۰۱

ترشی سیر حبه بدون پوست مروارید مهرام مقدار 700 گرم 01