ترشی سیر حبه بدون پوست مروارید مهرام مقدار ۷۰۰ گرم ۰۲

ترشی سیر حبه بدون پوست مروارید مهرام مقدار 700 گرم 02