زیتون شور ۶۷۰ گرمی مهرام ۰۱

زیتون شور 670 گرمی مهرام 01