مخلوط شور مهرام مقدار ۶۹۰ گرم ۰۱

مخلوط شور مهرام مقدار 690 گرم 01