مخلوط شور مهرام مقدار ۶۹۰ گرم ۰۲

مخلوط شور مهرام مقدار 690 گرم 02