خلال بادام مقدار ۱۰۰ گرم ۰۱

خلال بادام مقدار 100 گرم 01