سالاد الویه یک و یک مقدار ۲۳۰ گرم ۰۱

سالاد الویه یک و یک مقدار 230 گرم 01