سالاد الویه یک و یک مقدار ۲۳۰ گرم ۰۲

سالاد الویه یک و یک مقدار 230 گرم 02