کنسرو نخود سبز یک و یک ۳۷۰ گرم ۰۱-۲

کنسرو نخود سبز یک و یک 370 گرم 01-2