کنسرو نخود سبز یک و یک ۳۷۰ گرم ۰۲-۲

کنسرو نخود سبز یک و یک 370 گرم 02-2